با صرافی آنلاین لارسا استاندارد و اکسپرس می توانید به راحتی و با خیال راحت از مشتری خود پرداخت های آنلاین دریافت کنید

صرافی آنلاین لارسا اسناد درگاه پرداخت اکسپرس.

پرداخت کننده

اگر پرداخت‌کننده می‌خواهد با استفاده از صرافی آنلاین لارسا وجه پرداختی را تامین کند، پرداخت‌کننده را روی صرافی آنلاین لارسا تنظیم کنید..

            
              //Payer Object 
              $payer = new Payer(); 
              $payer->setPaymentMethod('PayMoney'); //preferably, your system name, example - PayMoney
            
          
میزان

مقدار پرداخت و ارز را مشخص کنید.

            
              //Amount Object 
              $amountIns = new Amount(); 
              $amountIns->setTotal(20)->setCurrency('USD'); //must give a valid currency code and must exist in merchant wallet list 
            
          
تراکنش

این یک منبع تراکنش است که در آن مقدار باید تعیین شود..

            
              //Transaction Object
              $trans = new Transaction();
              $trans->setAmount($amountIns);
            
          
تغییر مسیر urls

آدرس‌های اینترنتی را تنظیم کنید که خریدار باید پس از تکمیل یا لغو تراکنش به آنجا هدایت شود.

            
              //RedirectUrls Object
              $urls = new RedirectUrls();
              $urls->setSuccessUrl('http://your-merchant-domain.com/example-success.php') //success url - the merchant domain page, to redirect after successful payment, see sample example-success.php file in sdk root, example - http://techvill.net/PayMoney_sdk/example-success.php
              ->setCancelUrl('http://your-merchant-domain.com/');//cancel url - the merchant domain page, to redirect after cancellation of payment, example - http://techvill.net/PayMoney_sdk/
            
          
پرداخت

این یک منبع پرداخت است که در آن تمام پرداخت کننده، مقدار، تغییر مسیرUrl و اعتبار مرچنت ها (شناسه مشتری و موارد مخفی مشتری) باید تنظیم شود. پس از مقداردهی اولیه در مورد پرداخت، باید روش create را فراخوانی کنید. یک URL تغییر مسیر ایجاد می کند. کاربران برای تکمیل تراکنش باید به این URL هدایت شوند.

            
              //Payment Object
              $payment = new Payment();
              $payment->setCredentials([ //client id & client secret, see merchants->setting(gear icon)
              'client_id' => 'place your client id here', //must provide correct client id of an express merchant
              'client_secret' => 'place your client secret here' //must provide correct client secret of an express merchant
              ])->setRedirectUrls($urls)
              ->setPayer($payer) 
              ->setTransaction($trans);
              
              try {
              $payment->create(); //create payment
              header("Location: ".$payment->getApprovedUrl()); //checkout url
              } catch (Exception $ex) { 
              print $ex; 
              exit; }
            
          

چند قدم دیگر تا چگونگی راه اندازی این کد روی دستگاه شما:

اول :

برای دانلود بسته کلیک کنید

دوم :

الان برید به php-sdk/src/PayMoney/Rest/Connection.php, بعد تغییر دهید BASE_URL value to your domain name(i.e: If the domain is - 'your-domain.com' then, define( 'BASE_URL' , 'http://your-domain.com/' ) )

            
کد نمونه
require 'vendor/autoload.php'; //if you want to change the namespace/path from 'PayMoney' - lines[1-5] - //to your desired name, i.e. (use PayMoney\Api\Amount; //to use MyDomain\Api\Amount;), then you must change the folders name that holds the API classes //as well as change the property 'PayMoney' in (autoload->psr-0) of (php-sdk/composer.json) file to your //desired name and run "composer dump-autoload" command from sdk root use PayMoney\Api\Payer; use PayMoney\Api\Amount; use PayMoney\Api\Transaction; use PayMoney\Api\RedirectUrls; use PayMoney\Api\Payment; //Payer Object $payer = new Payer(); $payer->setPaymentMethod('PayMoney'); //preferably, your system name, example - PayMoney //Amount Object $amountIns = new Amount(); $amountIns->setTotal(20)->setCurrency('USD'); //must give a valid currency code and must exist in merchant wallet list //Transaction Object $trans = new Transaction(); $trans->setAmount($amountIns);

عملیات انتخابی

اگر پس از پیکربندی و استخراج SDK تغییراتی را مشاهده نکردید, به پایه SDK خود بروید و دستورات زیر را اجرا کنید:-

 • کمپوزر clear-cache
 • نصب کمپوزر
 • کمپوزر dump-autoload